Skip to content
Site Tools
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size
You are here: Home
Press Release
Thursday, 21 May 2009

එජාප මහලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා විසින් මාධ්‍යයට නිකුත් කළ නිවේදනය!!

Imageඑජාපයේ ප්‍රතිසංවිධාන වැඩ පිළිවෙල යටතේ රැස්වූ ප්‍රථම දේශපාලන කමිටු රැස්වීම පක්ෂයේ වැඩ බලන නායක දේශබන්ධු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2009 මැයි මස 20 දින පෙරවරු 11 එජාප මූලස්ථානයේදී රැස්වූ අතර එහිදී මෙම තීරණ වලට එලබෙන ලදී.

 
Press Release
Wednesday, 20 May 2009
Govt. must make war victory permanent with a political solution –UNP ready to assist !

යුද්ධය අවන් නිසා වහාම ආණ්ඩුව දේශපාලන විසඳුමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි - තිස්ස

Imageයුද්ධය අවසන් වී ඇති මේ මොහොතේ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදී දේශපාලන විසඳුමක් ඉදිරිපත් කිරීමට ආණ්ඩුව ක්‍රියා කළ යුතුව ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා කොළඹ දී අද (20) පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී පැවසීය

Read more...
 
Press Release
Monday, 18 May 2009

සියලු දෙනාගේ කැපකිරීම් මතින් ලබාගත් ජයග්‍රහණයක් -තිස්ස අත්තනායක    

Imageකොටි ත්‍රස්තවාදීන් පරදා රණවිරුවන් අද වාර්තා කර ඇති ජයග්‍රහණය සදහා 30 වසරක සිට බොහෝ පිරිසක් කැප කිරීම් කර ඇති බවත් එබැවින් එම ජයග්‍රහණයේ ගෞරවය ඔවුන් සියලු දෙනාට හිමිවියයුතු බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහා ලේකම් තිස්ස අත්තනායක පවසයි. එහිදී අදහස් දැක්වූ තිස්ස අත්තනායක "කොටි ත්‍රස්තවාදය හේතුවෙන් පසුගිය කාලය පුරා බොහෝ දේශපාලන නායකයින්, රණවිරුවන්, සිවිල් වැසියන් විශාල පිරිසක් මිය ගියා.

Read more...
 
Press Release
Sunday, 17 May 2009

jir 30 lg;a wêl ld,hla meje;s t,aààB ixúOdkfha Yla;sh ì|¨ wmf.a yuqodjg tlai;a cd;sl mCIfha wdpdrh !

Imaget,aààB ixúOdkfha md,kh hgf;a jir .Kkdjla meje;s ish¿ u m%foaY ±ka yuqod md,kh hg;g m;aj ;sfí' miq.sh ckjdß udih jk úg t,aààB ixúOdkfha idïm%odhsl yuqod Yla;sh ì|,kakg wmf.a yuqod iu;a úKs' uq,;sõ m%foaYhg iSud flreKq t,aààB ixúOdkfha n,h o ì|,kakg ±ka wdrCIl yuqod iu;aj ;sfí' fï ch.%yKhg odhl jQ ieug u tlai;a cd;sl mCIfha wdpdrh mqo lrkafkuq'.....

Read more...
 
Happy Birthday Tissa Attanayaka
Written by Lal Handapangoda   
Sunday, 17 May 2009

mshjfrka mshjr fmrgu .sh ;siai w;a;kdhl

Imagetlai;a cd;sl mËfha uy f,alï ;siai w;a;kdhl fyg 48 fjks úhg md ;enhs' 1961 uehs ui 17 jeksod uykqjr Wvqjdj, m%foaYfha Wm; ,enQ ;siai w;a;kdhl Wvqjdj, lksIaG úoHd,h" yo.kdj uy úoHd,h yd ñksfma fudrhdh ix>fndaê hk úÿy,aj,ska wOHdmkh ,nd le,‚h úYajúoHd,fha jd‚c úoHdfõ§ f.!rj Wmdêhla 1985 j¾Ifha§ ysñlr.;a w;r 1988 meje;s › ,xld m<d;a md,k fiajd úNd.fhka o iu;a úh' 
Read more...
 
press release
Thursday, 14 May 2009

United National Party Condemn attack on Kingsbury BuddhistTempleLondon

ලන්ඩන්හි කිංස්බරි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට පහරදීම එජාප දැඩි ලෙස හෙළා දකිනවා!

Imageලන්ඩන්හි කිංස්බරි බෞද්ධ මධ්යස්ථානයට ඊයේ එල්ටීටීඊ හිතවාදීන් පහරදී අලාභහානි කිරීම එජාප දැඩි ලෙස හෙළා දකින අතර මෙවැනි ක්රියාවන් කිරීමෙන් අප රටට සාමය ලබා ගත නොහැකි අතර ආගම් මෙන්ම ජාතීන් අතරද වෙරය පැතිරීම නොකළ යුතු අතරම උතුකරයේ සිදු කරන මෙහෙයුම් සමස්ත දෙමළ ජනතාවට කරන විරුද්ධවාදී කමක් නොවන බව ලෝකවාසි සියලුම දෙමළ ජනතාව සිහියේ තබාගත යුතු අතරම උතුරේ සිවිල් වැසියන්ට සිදුවන අමානුශික ක්රියාවන්ද එජාප දැඩි ලෙස හෙළා දකින බව එජාප මහා ලේකම් වරයා ප්රකාෂ කරයි.

Read more...
 
press release
Thursday, 14 May 2009

යුධ මුක්ත කළාපයට එල්ල වූ ප්රහාරය සම්බන්ධව අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න- විපක්ෂයෙන් ඒකාබද්ධ නිවේදනයක්

Imageඅවිහිංසාවාදය පදනම් කර ගත් බෞද්ධ සංස්කෘතික උරුමයන් පෝෂනය වූ ශ්රී ලාංකීය ජනතාව වෙසක් පොහෝදින දින ශ්‍රද්ධවෙන් යුතුව ආගමික වත්පිළිවෙත් හි යෙදී සිටියදී ලොව පිළිගත් මාධ් අන්තර්ජාතික ප්රජාව හා එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධාන විසින් බලවත්චෝදනාවක් එල්ලකර ඇත.

Read more...
 
press release
Wednesday, 13 May 2009

බස්නාහිරදී ප්රකාශ නොවුනු ඡන්ද නිසි වෙලාවට ප්රකාශ වේවි-එජාප මහ ලේකම්

Imageඑජාපයට බස්නාහිර පළාත්සභා ඡන්දයේදී පසුබෑමක් වූ බව මම පිළිගන්නවා නමුත් මේකේ සැබෑ පරාජය කාටද ලැබිලා තියෙන්නේ ඡන්දය හිමි ජනතාවගෙන් 45% කට ආසන්න ප්රමානයක් ඡන්දය ප්රකාශ කරලා නැහැ. ඒවගේම ඡන්දය නොදුන් සහ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නු ප්රමානයත් බැලුවාම 60%ක් පමණ ආණ්ඩුවට විරුද්ධ මතයේ සිටින බවයි පෙනෙන්නේ

Read more...
 
Press Release
Written by UNP media   
Tuesday, 12 May 2009

It is only through a Political Solution the Ethnic Issue can be solved...

ImageSpeaking media UNP General Secretary Tissa Attanyake reiterated his position on the Ethnic conflict of our country by stating that it is only through a political solution that the Ethnic issue could be solved. The parliamentarian also focused his attention on the East by stating that the government has not taken adequate attention to control the violent incidents that rise in the East almost daily. The Parliamentarian also stated that the government is hinting the masses through various means

Read more...
 
Press Release
Tuesday, 12 May 2009

Govt. trying to cover up its economic bungling like how it covers up its grave security lapses- United National Party General Secretary Tissa Attanayake

 

ImageUNP Gen. Secretary Tissa Attanayake said, the country’s economy is so routed and explosive due to the fiscal bungling of the Rajapakse Govt. that its  ‘explosion’ which is  imminent now, can be more disastrous than the bomb explosions across the country due to security lapses , again due to Govt. bungling. The Govt. which said that it will not kowtow to the IMF and Foreign lending Banks as it has its own  programs to develop the country without foreign assistance is now compelled to go

Read more...
 
<< Start < Prev 201 202 203 204 205 206 Next > End >>

Results 2001 - 2010 of 2054

Dinamina Interview

dinamina_int2.jpg

INSIGHT Episode - Tissa Attanayake

Derana- INSIGHT: Sunday @ 8.30 PM

12400925_10153498675527763_542483058450645811_n.png

Sirsa TV -News Line

tissa-hiru-tv.jpg

Thissa Aththanayake Released

Lanka News Page Interview

lasantha-new-lnp-logo-1.png

VFM-Siddamulla-Tom @ 7 AM

vfmfront.jpg

Sathhanda 2016-03-27

aaaa.jpg

Rivira 15th March

rivira-15th.jpg

LAKADEEPA 18th Feb

lankadeepa4.jpg

Lanka News Web

news_web_baner.jpg

Rivira 17/01/2016

untitled-2.jpg

SATHHANDA Interview

newparty22.jpg

Cartoons